پنج شنبه 4 مرداد 1403


هزینه های همایش

 • هزینه شرکت ویژه دانشجویان بدون ارائه مقاله - مبلغ 200 هزار تومان
 • هزینه شرکت ویژه دانشجویان با ارائه مقاله: مبلغ - 300 هزار تومان
 • هزینه شرکت ویژه استادان دانشگاه و اعضای هیات علمی - بدون ارائه مقاله مبلغ 200 هزار تومان
 • هزینه شرکت ویژه استادان دانشگاه و اعضای هیات علمی با ارائه مقاله - مبلغ 250 هزار تومان
 • هزینه شرکت ویژه داوطلبان آزاد بدون ارائه مقاله  - مبلغ 200 هزار تومان
 • هزینه شرکت ویژه داوطلبان آزاد با ارائه مقاله - مبلغ 250 هزار تومان
 • هزینه چاپ مقاله اول  در مجموعه مقالات همایش - مبلغ 1 میلیون تومان
 • هزینه  چاپ مقاله دوم - مبلغ 900 هزار تومان
 • هزینه چاپ  مقاله سوم - مبلغ 800 هزار تومان
 • هزینه چاپ مقاله چهارم - مبلغ 700 هزار تومان
 • هزینه  چاپ مقاله پنجم - مبلغ 600 هزار تومان
 • هزینه چاپ مقاله در فصلنامه شهریار پژوهی - مبلغ 850 هزار تومان
 • هزینه چاپ یادداشت علمی در کتاب ارجنامه - مبلغ 500 هزار تومان
 • هزینه صدور گواهینامه حضور در کنگره - مبلغ 500 هزار تومان
 • هزینه چاپ مقاله در فصلنامه ­های علمی پژوهشی - مبلغ 5 میلیون تومان