دو شنبه 15 خرداد 1402
هزینه های همایش
 • هزینه شرکت ویژه دانشجویان بدون ارائه مقاله:مبلغ 200 هزار تومان
 • هزینه شرکت ویژه دانشجویان با ارائه مقاله: مبلغ 300 هزار تومان
 • هزینه شرکت ویژه استادان دانشگاه و اعضای هیات علمی: بدون ارائه مقاله مبلغ 200 هزار تومان
 • هزینه شرکت ویژه استادان دانشگاه و اعضای هیات علمی با ارائه مقاله: مبلغ 250 هزار تومان
 • هزینه شرکت ویژه داوطلبان آزاد بدون ارائه مقاله:مبلغ 200 هزار تومان
 • هزینه شرکت ویژه داوطلبان آزاد با ارائه مقاله: مبلغ 250 هزار تومان
 • هزینه چاپ مقاله اول  در مجموعه مقالات همایش 520  هزار تومان
 • هزینه  چاپ مقاله دوم 420 هزار تومان
 • هزینه چاپ  مقاله سوم 370 هزار تومان
 • هزینه چاپ مقاله چهارم 320 هزار تومان
 • هزینه  چاپ مقاله پنجم 270 هزار تومان
 • هزینه چاپ مقاله در فصلنامه شهریار پژوهی 500 هزار تومان
 • هزینه چاپ مقاله در کتاب یک میلیون و  500 هزار تومان
 • هزینه صدور گواهینامه حضور در کنگره 400 هزار تومان
 • هزینه چاپ مقاله در فصلنامه ­های علمی پژوهشی 5 میلیون تومان