چهارشنبه 30 خرداد 1403


ساختار سازمانی


ايجاد رقابت علمي بين دانشجويان در حيطه پژوهش و تحقيق در حوزه حقوق شهروندی 

ايجاد فضاي مشاركت در بين سازمان ها ، نهادها و دستگاههاي مرتبط در جهت توسعه فعاليتهاي پژوهشي در دانشگاه ها در حوزه حقوق شهروندی

تقويت روحيه علمي با چاپ پايان نامه هاي برتر در شمارگان مناسب و در تمامي گروه هاي پانزده گانه

حمايت از پايان نامه هاي برتر و معرفي آن ها به مسئولین كشور

توسعه پژوهش هاي علمي ـ كاربردي در سطوح مختلف دانشگاه ها

شناسايي نيروهاي خلاق و مستعد و معرفي آنها به جامعه علمي كشور