تاريخ : پانزدهم اسفند 1401 ساعت 22:19   کد : 20318
دلم شکستی و جانم هنوز چشم به راهت

شبی سیاهم و در آرزوی طلعت ماهتدر انتظار تو چشمم سپید گشت و غمی نیست

اگر قبول تو افتد فدای چشم سیاهتز گرد راه برون آ که پیر دست به دیوار

به اشک و آه یتیمان دویده بر سر راهتبیا که این رمد چشم عاشقان تو ای شاه

نمی‌رمد مگر از توتیای گرد سیاهتبیا که جز تو سزاوار این کلاه و کمر نیست

تویی که سوده کمربند کهکشان به کلاهتجمال چون تو به چشم نگاه پاک توان دید

به روی چون منی الحق دریغ چشم و نگاهتدر انتظار تو می‌میرم و در این دم آخر

دلم خوشست که دیدم به خواب گاه به گاهتاگر به باغ تو گل بر دمید من به دل خاک

اجازتی که سری بر کنم به جای گیاهتتنور سینه ما را ای آسمان به حذر باش

که روی ماه سیه می‌کند به دوده آهتکنون که می‌دمد از مغرب آفتاب نیابت

چه کوه‌های سلاطین که می‌شود پَر کاهتتویی که پشت و پناه جهادیان خدایی

که سر جهاد توی و خداست پشت و پناهتخدا و بال جوانی نهد به گردن پیری

تو «شهریار» خمیدی به زیر بار گناهت