چهارشنبه 30 خرداد 1403


میزگردهای تخصصی


دبیرخانه اولین همایش بین­ المللی پروین اعتصامی مصمم است که علاوه بر مطرح نمودن موضوعات و محورهای مهم همایش در قالب محورهای موضوعی مقالات و زیر مجموعه­ های آنها، هر دوره به طور ویژه به طرح مباحث جدید که در آینده به عنوان موضوعی قابل بررسی در حوزه پروین شناسی هستند بپردازد.
به این ترتیب مباحث جدید با حضور پروین­ شناسان و پروین پژوهان مطرح می شود و توجه مدیران و سیاست­گزاران فرهنگی و استادان زبان و ادبیات فارسی به موضوعاتی که می تواند عامل برتری در صحنه فرهنگی و علمی و ادبی کشور و رشد و توسعه توجه به مفاخر و مشاهیر کشور گردد، جلب خواهد شد.