پنج شنبه 4 مرداد 1403


پیام ها
فرایند «ارزیابی، داوری و انتخاب» آثار پژوهشی طی مراحل زیر انجام می‌گیرد.


** مرحله اول؛
پالایش علمی: در مرحلۀ پالایش، گروه علمی آثاری را که به لحاظ شکلی دارای معیارهای اولیه «اثر پژوهشی» باشند، برای داوری بر می گزیند و داوران آنها را تعیین می کند. مبنای تصمیم در این مرحله «اجماع مطلق گروه بر رد اثر» است؛ در غیر اینصورت و با وجود احتمال و تردید، اثر وارد مراحل بعدی می شود. در این مرحله، کاربرگ خاص هر اثر تکمیل و داوران آثار تعیین می شوند و صورتجلسه مزبور با ذکر عناوین کلیه آثار رد و برای داوری ارسال شده، توسط همه اعضای گروه امضاء می گردد.

** مرحله دوم؛
ارزیابی همه جانبه اول: در این مرحله آثار انتخاب شدۀ مرحله قبل، برای دو داور متخصص در آن موضوع ارسال می شوند. داوران منتخب گروه علمی به صورت مستقل و ناشناس و بر پایه شاخص ها و معیارهای طراحی شده در کاربرگ های مربوط، به سنجش و ارزیابی آثار اقدام می‌کنند. چنانچه نظرات این دو داور مغایر یکدیگر تشخیص داده شود، داور سوم توسط گروه تعیین و جمع نمرات دو داور نزدیک به هم مبنای تصمیم خواهد بود. در این مرحله آثاری که متوسط امتیاز آنها 60 درصد و بالاتر است وارد مرحله بعد می شوند.  

** مرحله سوم؛
ارزیابی همه جانبه دوم: آثاری که در ارزیابی مرحله قبل حداقل شصت درصد (60%) میانگین امتیاز را کسب کرده اند، دست کم برای دو داور دیگر (غیر از داوران مرحله قبل) ارسال می شوند. پس از اخذ نتایج داوری مرحله سوم، گروه علمی نتایج را بررسی و بر اساس متوسط نمره حاصل از دو مرحله «ارزیابی همه‌جانبه اول و ارزیابی همه‌جانبه دوم» به جمع‌بندی اقدام می‌کند. کسب حداقل 75 درصد نمره در بخش جوان و 80 درصد نمره در بخش بزرگسال لازمه ورود اثر به مرحله بعدی داوری است.

** مرحله چهارم؛
گزینش گروه: در این مرحله، گروه علمی پس از بررسی میانگین نتایج ارزیابی‌های دو مرحله قبل (حداقل چهار داوری تفصیلی برای هر اثر) و لحاظ کردن امتیازات مربوط به «مقالات منتشر شده از نتایج تحقیق» (تا سقف 20 نمره) و ثبت آنها در برگه ارزیابی نهایی، درباره رتبه اثر پژوهشی تصمیم گیری می کند و آثار «برگزیده» یا «شایسته تقدیر» خود را تعیین و فهرست آنها را به همراه پرونده کامل اثر طی نامه رسمی از طریق رئیس دبیرخانه یا دبیر جشنواره به شورای علمی جشنواره معرفی می کند.

** مرحله پنجم؛
گزینش نهایی: گزینش نهایی آثار و تعیین رتبه آنها توسط شورای علمی جشنواره انجام می شود. در این مرحله، رئیس هر گروه آثار برگزیده گروه خود را به همراه تمام سوابق و مستندات مربوط به داوری ها، در جلسه شورای علمی معرفی و از آن دفاع می کند. در این مرحله همچنین سطح آثار برگزیده گروه‌های مختلف با همدیگر سنجیده می شود و پس از بررسی پرونده تک تک آثار و بحث در خصوص داوری ها، با رأی اکثریت اعضای شورا آثار برگزیده و رتبه آنها تعیین می شود.