چهارشنبه 13 مهر 1401
ششمین-کنگره-بین-المللی-شعر-و-ادب-فارسی-و-یادمان-استاد-شهریار
شيوه و مراحل داوری
با توجه به طبقه بندي آثار در سه بخش و گستردگي موضوعي آثار، شوراي علمي جشنواره براي هر گروه و شاخه يك مدير گروه متخصص از ميان اساتيد و اعضاء هيات علمي دانشگاه‌ها انتخاب نموده و به دبيرخانه جشنواره معرفي مي نمايد.


داوري پايان نامه سال دانشجويي عمدتاً در چهار مرحله زير انجام مي پذيرد:

مرحله مقدماتي: درمرحله مقدماتي داوري مدير گروه به همراه كارشناسان دبيرخانه آثار رسيده گروه خود را با شرايط دبيرخانه و فراخوان انطباق مي دهند. در اين مرحله پايان نامه ها و پژوهش هايي كه شرايط لازم را كسب نكنند حذف و بقيه به مرحله بعد راه مي يابند. در اين مرحله مديرگروه موظف است موضوع پايان نامه را با گروه خود مورد بررسي قرار دهد تا هر پايان نامه متناسب با موضوع خود در گروه مناسب جايگزين و مورد داوري قرار گيرد.


•    مرحله اول : در اين مرحله مدير گروه به همراه دو مشاور خود كه ً هر دو مشاور متناسب با گرايش ها و رشته هاي گروه مورد نظر، آثار رسيده گروه خود را توسط فرمهاي مرحله اول داوري مورد ارزيابي قرار مي دهند.
در اين مرحله ابتدا هر پايان نامه توسط مدير گروه ارزيابي شده و نمرات كسب شده در فرمهاي ارزيابي داده مي شود سپس مشاور اول نمرات مورد نظر را اعلام و بعد مشاور دوم نظر خود را مرقوم مي نمايد و در نهايت ميانگين سه نمره امتياز نهايي هر پايان نامه خواهد بود كليه پايان نامه ها به اين شيوه مورد ارزيابي قرار مي گيرند و در نهايت گروه موظف است 50 درصد پايان نامه هاي مورد نظر را حذف نموده تا 50 درصد باقي مانده به مرحله دوم راه يابند.


•    مرحله دوم: در اين مرحله مدير گروه به تناسب رشته ها و گرايش هاي موجود در گروه، هر يك از پايان نامه ها را در اختيار يك داور زبدة آن رشته قرار مي دهد تا بر مبناي شاخص هاي فرم ارزيابي مرحله دوم پايان نامه را مورد داور ي قرار دهد و امتياز مورد نظر را در فرم قيد نمايد . در صورت نيازيك مشاور پايان نامه را مورد مطالعه قرار داده و نمره مورد نظر را در فرم مشخص مي نمايد و در نهايت ميانگين اين دو نمره امتياز كلي خواهد بود كه در فرم بايد قيد شود.


•    مرحله سوم : در اين مرحله مدير گروه موظف است با حضور كليه داوران و مشاوران طي يك جلسه پايان نامه ها را از نظر امتياز مورد مقايسه و بررسي قرار دهند و طبق آراء داوران و فرمهاي ارزيابي اسامي نفرات برتر رادر صورتجلسه نهايي داوري اعلام نمايند.


•    مرحله چهارم: كميته نهايي داوري با حضور دبير جشنواره و مديران گروه‌ها تشكيل گرديده و طي يك صورتجلسه معين نفرات برتر را انتخاب و اعلام مي‌نمايند.