پنج شنبه 20 بهمن 1401
ضرورت و اهميت اجرای جشنواره
فراهم آوردن زمينه مناسب براي بروز و ظهور خلاقيت هاي جوانان و دانشجويان ، در حوزه حقوق شهروندی افزايش انگيزة مطالعه و پژوهش ، بهره مندي جامعه از انديشه ها، آموخته‌ها و آثار دانشجويي، ترغيب و تشويق دانشجويان به مطالعه و تحقيق، در محورهای تصویب شده حقوق شهروندی از جمله علل طراحي و برگزاري «انتخاب پايان نامه برتر حقوق شهروندی » بوده است.

اين اهداف، بي ترديد در قالب فعاليت هاي علمي و پژوهشي دانشگاه ها ، اساتيد و دانشجويان كشور رقم مي خورد. انعكاس مناسب اين جريان فراگير موضوع اصلي جشنواره «انتخاب پايان نامه برتر حقوق شهروندی» است كه آن را در رديف موفقيت هاي ممتاز علمي كشور قرار  خواهد داد و در مجموع به رونق پژوهش کمک خواهد کرد، يقيناً ثمرات كلي اين فرايند نصيب دانشگاهيان و دانشجويان خواهد شد.