دو شنبه 15 خرداد 1402
یادداشت ها
عمرِ کوتاهِ سی‌وپنج‌ساله و مرگ زودهنگام پروین، مجال اندکی برایش باقی گذاشت تا دنیای شعر و شاعری را تجربه کند؛ اما در همین فرصت کوتاه به مدد استعداد و قریحه‌ی سرشار خود موفق به خلق اشعاری شد که از حیث کمّی و کیفی در خور توجه‌اند.