پنج شنبه 4 مرداد 1403


یادداشت ها
همزمان با نزدیک شدن به تاریخ برگزاری همایش بین المللی پروین اعتصامی بسیاری از علاقمندان به شعر ادب یادداشت هایی ماندگار نوشتند
همزمان با نزدیک شدن به تاریخ برگزاری همایش بین المللی پروین اعتصامی بسیاری از علاقمندان به شعر ادب یادداشت هایی ماندگار نوشتند
همزمان با نزدیک شدن به تاریخ برگزاری همایش بین المللی پروین اعتصامی بسیاری از علاقمندان به شعر ادب یادداشت هایی ماندگار نوشتند
عمرِ کوتاهِ سی‌وپنج‌ساله و مرگ زودهنگام پروین، مجال اندکی برایش باقی گذاشت تا دنیای شعر و شاعری را تجربه کند؛ اما در همین فرصت کوتاه به مدد استعداد و قریحه‌ی سرشار خود موفق به خلق اشعاری شد که از حیث کمّی و کیفی در خور توجه‌اند.